ธปท. ช่วยลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำ ออกเกณ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)

0

??ธปท. ช่วยลูกค้าที่ไม่มีรายได้ประจำ ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบง่ายขึ้น โดยเฉพาะ 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
– กลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ
– กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้
– กลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้หลักประกัน

โดยเกณฑ์ในการวัดสำหรับการให้สินเชื่อ จะใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาเป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถ
สินเชื่อประเภทนี้ จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่ออีกด้วย ได้แก่
– การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ
– การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และการแสดงภาระหนี้

การให้สินเชื่อของผู้ประกอบการธุรกิจ
– ให้สินเชื่อแต่ละราย รวมไม่เกิน 20,000 บาท
– กำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแต่ละสัญญา ไม่เกิน 6 เดือน
– ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
– อัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 25% ต่อปี

อ่านเพิ่มได้ที่ : https://bit.ly/3iHZDqX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.