covid-19

ออมสิน ประกาศ พักหนี้ออมสิน

ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย ให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค.นี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ : ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้...

KTC เพิ่มมาตรการพักชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19

ถึงแม้จะเป็นวิกฤตที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกจริงๆ แต่ในวิกฤต เราก็จะได้เห็นอะไรบางอย่าง KTC ก็เช่นกัน เป็นเวลา 1 ปีกว่าแล้ว แต่สถานการณ์ในประเทศเรา ดูจะหนักขึ้น จึงได้ออกมาตรการเพิ่มการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิก KTC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด...