ธนาคารออมมิน

ออมสิน ประกาศ พักหนี้ออมสิน

ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนราย ให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค.นี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ : ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้...