แนะวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

0

จากที่ได้เจอบทความจาก ไทยรัฐแล้ว รู้สึกว่า บทความนี้คงต้องขอแชร์หน่อย สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาการเงิน กู้หนี้นอกระบบ แล้วไม่มีเงินไปจ่ายเค้า มาดูการแนะวิธี เพื่อแก้ปัญหานี้กัน

 

ธนาคารแห่งประเทศ แนะ 3 วิธร ออกจากวงจร “หนี้นอกระบบ” เพื่อหยุดดอกเบี้ยโหด ไม่ต้องจ่ายรายวัน

ภาครัฐ จึงได้ช่วยกันหาทางออกให้กับประชาชน ด้วยการนำหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ ด้วยการให้ธนาคารที่เป็นของรัฐปล่อยกู้ให้กับประชาชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้แนะ 3 วิธีที่พอจะช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบได้ ดังนี้

1.หาเงินมาปิดหนี้ เริ่มต้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง อันไหนที่ฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นขอให้ตัดไปก่อน หารายได้เพิ่ม รวมถึง รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินที่มีอยู่ว่ามีอะไรที่น่าจะมีคนสนใจซื้อและขายออกไปได้บ้าง เพื่อนำเงินไปใช้หนี้

2.หาแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยลูกหนี้นอกระบบสามารถสอบถามธนาคารของรัฐได้ เช่น ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส. / และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีโครงการสินเชื่อเพิ่อช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบออกมาเป็นระยะๆ รวมไปถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีทั้งแบบที่ไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกัน เช่น บ้านหรือทะเบียนรถ

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์ในการกู้ : เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระรีไฟแนนซ์ หนี้ในระบบ (เงินที่ได้ต้องนำไปจ่ายเฉพาะหนี้นอกระบบเท่านั้นนะจ้ะ)

วงเงิน : ให้กู้ตามจำนวนหนี้นอกระบบจริง และดูตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะให้กู้เงินได้ไม่เกินรายละ 50,000 บ.

อัดตราเบี้ย : ดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ Flat Rate 1% ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระ : ไม่เกิน 5 ปี

ค่าธรรมเนียม : 100 บ. ต่อสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ สามารถลทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้ : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอกู้ มีดังนี้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

-สมุดบัญชีเงินฝาก

-สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ต้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อพิโกพลัส

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็น สินเชื่อในระบบเพื่อรายย่อยในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดนี้ กระทรวงการคลังได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการกู้ยืมนอกระบบ โดยผู้ที่ปล่อยเงินกู้นั้น จะต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น

วงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ : ไม่เกิน 50,000 บ.ต่อราย

วงเงินกู้พิโกพลัส : ไม่เกิน 100,000 บ.

ดอกเบี้ย : พิโกไฟแนนซ์ ไม่เกิน 36% ต่อปี

โดยพิโกพลัส แยกสัญญากู้เงินเป็น 2 สัญญา ดังนี้

-เงินกู้ 50,000 บ.แรก ไม่เกิน 36% ต่อปี

-เงินกู้ที่เกินกว่า 50,000 บ. ไม่เกิน 28% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลธรรมดา มีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ ทำงาน หรือ ที่พักอาศัยภายในจังหวัด และมีความสามารถในการชำระหนี้

หลักประกัน : อาจมีหรือไม่มีหลักประกันการกู้ยืม แล้วแต่ผู้ให้กู้จะกำหนด

 

3.หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ลูกหนี้ติดต่อสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด สายด่วน 1157 โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะช่วยเป็นตัวกลาง ในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดคววามเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

 

ลูกหนี้นอกระบบสามารถขอคำปรึกษา และร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่หน่วยงานราชการได้ดังต่อไป

-ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร.1359

-ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กระทรวงมหาดไทย โทร.1567

-ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร.025753344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.