กองทุน

กองทุน SSF ฉบับย่อ

SSF คือกองทุนเพื่อการออมระยะยาว ย่อมาจาก Super Saving Fund ลงทุนขั้นต่ำ 10 ปี ซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30  ของรายได้พึงประเมิน ลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่มีขั้นต่ำและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี กำไรจากการขายคืนได้รับยกเว้นภาษี (หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด) สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ 5 ปี (2563-2567)...